අපි ගැන

පළමුව මගේ වෙබ් අඩවිය සංචාරය සහ මෙම වෙබ් අඩවිය පිටුපස පුද්ගලයා දැන උනන්දුවක් සඳහා බොහොම ස්තුතියි. මගේ නම රංජිත් හා වෘත්තියෙන් මම තාක්ෂණික ඉන්නේ Blogger.

192-168-1-1l.com ද ආදර්ශ පාඨය

මෙම සියලු Router අයිපී ලිපිනය ලොගින් වන්න ක්රියාවලිය ගැන බ්ලොග්. ඒ ගැන Roter ලොගින් වන්න අලුත්ම හා රසවත් පුවත් පළ කිරීමට කැපවූ. එය අනාගත ව්යාපාරික කටයුතු සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ. මෙම බ්ලොග් අඩවිය ද පැත්තේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය සහ පැත්තේ දැනුම නිර්මාණය උපකාරී වනු ඇත, මෙන්ම පදනම ගොඩනැගීම.